ที่ติดหลังโทรศัพท์แบบโมยาง B08

ที่ติดหลังโทรศัพท์แบบโมยาง B08

คำอธิบาย

ที่ติดหลังโทรศัพท์แบบโมยาง B08

  • MAX1906-06-HT-611-B08(04-08.1)-(04-08.8)